نکوفام

نکوفام شرکت تولیدی رنگ کاشی و سرامیک 1403

شرکت تولیدی و صنعتی نکوفام

b1 1024x653 1

بخش تحقیق و توسعه

بخــش تحقیق و توســعه بــا همــکاری کادری مجــرب، متخصــص و دانش آموختــه از بهتریــن دانشــگاه های کشــور، مشاوره از شرکت ایتالیایی scf  در کمترین زمــان نیازهــای کشــور در جهــت توســعه محصــولات جدیــد را پاســخ می دهــد. همچنیــن توانمندســازی، کاهــش ارزبــری و توانایــی صــادرات محصــولات را در کشــور ایجــاد می کنــد.

b2 1024x660 1بخش آزمایشگاه

شــرکت نکوفام بــا در دســت داشــتن تجهیــزات کامــل آزمایشــگاهی و انــواع ابزارهــای تســت و اندازه گیــری، یکــی از معــدود کارخانجــات کشــور مجهــز بــه ایــن تجهیــزات اســت. بخش هــای تولیــد مربــوط بــه هــر محصــول دارای آزمایشــگاه بــرای هــر محصــول در ایــن بخــش انجــام می شــود. R&D تخصصــی ویــژه ای اســت کــه تســت فرمولاســیون اولیــه و فرآینــد به گونــه ای کــه تمامــی نیازهــای مشــتری در ایــن آزمایشــگاه ها بررســی و پاســخ داده می شــود.

1712818749935

بخش تولید

تولیــد در شــرکت نکوفام پــس از دریافــت برنامــه از واحــد برنامه ریــزی، دقیقــا توســط واحــد تضمیــن کیفیــت و آزمایشــگاه مطابــق فرآینــد تولیــد مکتــوب تهیــه شــده  انجــام می شــود. ایــن دقــت و برنامه ریــزی، تکرارپذیــری خــواص محصــولات آزمایشــگاه و پایلــوت را ممکــن می کنــد. از آنجایــی کــه الزامــات تولیــد محصــولات گوهرفــام متفــاوت اســت، هــر یــک از محصــولات در ســالن های مجــزا و مختــص خــود، تولیــد و بســته بندی می شــوند.

 

colorobbia t inks digital space12

بخش پروفایل سازی

شــرکت نکوفام بــرای احتــرام و جلــب رضایــت مشــتری در سال 1402اقــدام بــه تأســیس واحــد پرفایل سازی در کارخانــه نمــود. ایــن امــر بــه جهــت تست محصــول جدیــد در مقیــاس صنعتــی کوچــک انجــام شــد. ایــن واحــد در جهــت ایجــاد اطمینــان خاطــر مشــتری بــرای تطبیــق خــواص محصــول بــا کاربــرد مدنظــر فعالیــت می کنــد.

Linea Enfundado Stretch Hood Embalaje Quimico Big Bag Colorobbia 1024x768 1

ظرفیت های تولید

وسعت سالن های تولید و انبار :

دوازده هزار متر مربع

ظرفیت تولید :

بیش از 30 هزار تن

جهت کسب اطلاعات بیشتر از شرکت نکوفام رنگ کاشی میبد با شماره 03591010015 تماس حاصل فرمایید

آدرس شرکت نکوفام : میبد شهرک صنعتی شمس آباد 2

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *