نکوفام

نکوفام شرکت تولیدی رنگ کاشی و سرامیک 1403

شرکت تولیدی و صنعتی نکوفام بخش تحقیق و توسعه بخــش تحقیق و توســعه بــا همــکاری کادری مجــرب، متخصــص و دانش آموختــه از بهتریــن دانشــگاه های کشــور، مشاوره از شرکت ایتالیایی scf  در کمترین زمــان نیازهــای کشــور در جهــت توســعه محصــولات جدیــد را پاســخ می دهــد. همچنیــن توانمندســازی، کاهــش ارزبــری و توانایــی صــادرات محصــولات را در […]